?
Hulp nodig?
Gaan

Vita Flex 44 Pensioen

 

Je start best zo snel mogelijk met pensioensparen. Want... eens je op pensioen gaat, wil je dat niet voelen in je portefeuille.  Met Vita Flex 44 Pensioen geniet je meteen van fiscale voordelen door de belastingvermindering!* En dankzij de verdeelsleutel tussen de takken 21 en 23 - die je bij opstart en tijdens de duurtijd van je contract kan aanpassen – is deze oplossing steeds aangepast aan je levensfase. 

Neem contact op met ons voor meer informatie

particulieren-pensioen-pensioensparen

Wat houdt dat in voor jou?

 • Geniet van een belastingvermindering van 25% of 30% 
 • Je kiest zelf de verhouding tussen de risico’s die je wil nemen en het rendement 
 • Je spaart voor een mooi pensioenbedrag 

 

Waar dien je op te letten?

 • Er zijn uitstap- en beheerskosten verbonden aan dit product 
 • Bij vroegtijdige afkoop kan er tot 33% belasting verschuldigd zijn 
 • Diversifieer steeds jouw beleggingen en spaargeld 

 

Pensioensparen via Vita Flex 44 Pensioen

 

 

1. Dat is meteen ook genieten van fiscale voordelen!* Je spaart niet alleen voor je pensioen, maar je krijgt meteen ook een mooi belastingvoordeel. Deze belastingvermindering bedraagt 30% op je gestorte premies als je ervoor kiest om € 1020 te storten. Stort je meer dan € 1020 en tot een max. van € 1310, dan krijg je een fiscaal voordeel van 25% op je gestorte premie.

2. Dat is een verdeelsleutel kiezen tussen tak 21 (risicobeheersing) en tak 23 (potentieel hoger rendement, maar geen garantie)! Onze pensioenspaaroplossing Vita Flex 44 Pensioen bestaat uit: 

Start je met pensioensparen, dan kies jij - afhankelijk van je beleggersprofiel, je houding ten opzichte van risico’s, je kennis en ervaring, je duurzaamheidsvoorkeuren - in welk luik je wil sparen, of in een mix van beide! Jouw profiel en de verdeelsteutel tussen de tak 21 en tak 23, stellen we samen op door het invullen van een (digitaal) adviesformulier. Zo ben jij verzekerd van advies op jouw maat. Deze verdeelsleutel is niet definitief. Je kan die wijzigen tijdens de looptijd van je contract, waarbij we je steeds advies kunnen geven. 

En wat met het rendement?  

Het deel dat je spaart in het tak 21-luik, daar krijg je een jaarlijks gewaarborgd rendement op. Dat bedraagt op dit moment 1,75%**. Daar bovenop komen nog eens de ristorno’s leven*** (ook “winstdeelname” genoemd”). Zo kan je het rendement voor je spaargeld gevoelig verhogen. En deze intrestvoeten en winstdeelnames gelden op je gestorte premies, en ook op je reeds bij elkaar gespaarde kapitaal!**** 

Waarom een jaarlijks gewaarborgd rendement? Zo kunnen we elk jaar het hoogst mogelijke rendement aan jou aanbieden. Dit past binnen de filosofie die we hanteren.  

Het rendement op het spaargeld in het tak 23-luik is afhankelijk van wat de beurs doet, dus er kan een mindere periode volgen natuurlijk. Maar dit fonds kan op langere termijn hogere rendementen voorleggen. Er is evenwel geen enkele garantie, noch op het kapitaal, noch op het rendement.  

3. Dat is sparen op lange termijn, op 20, 30 of zelfs 40 jaar. Enkele mindere maanden hoeven niet dramatisch te zijn. Door de lange termijn waarop je spaart voor je pensioen, vang je die magere maanden makkelijk op. En tegelijk speelt het kapitalisatie-effect. Je premies renderen, en worden toegevoegd aan je kapitaal, en zorgen zo voor extra rendement. Hoe langer je dus spaart, hoe groter dit effect. Vergelijk het met een sneeuwbal die een berg afrolt: hoe groter die bal wordt, hoe meer sneeuw er bij komt. 

4. Dat is zelf bepalen hoeveel je stort en wanneer je stort. Je kan maandelijks een bepaald bedrag sparen (min. € 125 bij storting; min. € 50 bij domiciliëring), of je stort het gehele bedrag in 1 keer. Zo maken wij het makkelijk voor jou, en kies je zelf welke manier het best bij jou past. 

5. Dat is een mogelijkheid om al aan successieplanning te doen. Met inachtneming van een aantal voorwaarden, kan je je begunstigde bepalen.

 

FEDERALE – Pension Fund, wat is dat? 

Wel, als jij besluit om een deel van je premies of je volledige premie in de tak 23 te beleggen, dan worden deze belegd in het intern beheerde beleggingsfonds “Federale - Pension Fund”. Dit fonds is specifiek opgericht voor de opbouw en beheer van aanvullende pensioenen. Door de diversificatie die dit fonds kenmerkt (aandelen, obligaties en vastgoed) worden de risico’s die gepaard gaan met de beurs, verkleind. Het kapitaal in dit beleggingsfonds wordt integraal belegd in drie doelcompartimenten. Voor meer info hierover, zie de FIF of contacteer ons.  

Voor wie is Vita Flex 44 Pensioen er?

Ben je tussen 18 jaar en 64 jaar? Dan kan jij aan pensioensparen doen via Vita Flex 44 Pensioen! Heb je een inkomen, dan geniet je ook nog eens van de fiscale voordelen door de belastingvermindering (25% of 30% afh. van het bedrag dat je jaarlijks spaart). 

Je bouwt via Vita Flex 44 Pensioen een aanvullend pensioen op, dat dus bovenop jouw wettelijke pensioen komt.  

En waarom kiezen tussen de tak 21 (voor risicobeheersing), de tak 23 (voor rendement, maar geen waarborg) of een mix van beide?  

Wil je starten met pensioensparen via Vita Flex 44 Pensioen? Dan bepaal je zelf of je je spaargeld in de tak 21 of tak 23 wil storten. Of je kiest voor een mix van beide. En ook de verhouding tussen beide takken kies je zelf en kan je later nog aanpassen! Zo kan je deze pensioenspaaroplossing helemaal afstemmen op jouw risicoprofiel en je wensen en noden, je pensioenspaaroplossing is dus helemaal personaliseerbaar. Uiteraard geven we je graag advies bij het maken voor de voor jou beste keuze!

Is er een mogelijkheid om de reserve van tak 21 naar tak 23 over te dragen, en omgekeerd? 

Ja! Je kan zelfs je (volledige) kapitaal 1x gratis overzetten van de tak 21 naar de tak 23 of omgekeerd. Wil je een bepaalde periode meer (bv. als je nog jong bent) of minder (bv. als je de pensioenleeftijd nadert) risico lopen, dan kan dat makkelijk.  
Wil je meerdere keren overstappen? Dat kan, maar dan zijn er kosten aan verbonden. We verwijzen hiervoor verderop op deze pagina of naar de financiële infofiche onderaan deze pagina. 

Kan je met Vita Flex 44 Pensioen ook aan langetermijnsparen doen?  

Ja! Dan is € 2450/jaar het absolute maximumbedrag dat je kan sparen. Dit bedrag is evenwel afhankelijk van je netto belastbaar inkomen. Er zijn ook nog andere fiscale aftrekposten (denk aan je hypothecaire lening) die een invloed kunnen hebben.  
Ook hier kan je genieten van een belastingvermindering, maar er moet wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. De belastingvermindering bedraagt 30%.  

Er is een verzekeringstaks van 2% verschuldigd. 

En wat met de fiscaliteit op uitkering?  

Vroegtijdig je kapitaal opvragen is mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig.  

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de spaarder/belegger en kan in de toekomst wijzigen. 

 

Wat is de looptijd van Vita Flex 44 Pensioen?  

Bij Vita Flex 44 Pensioen is de einddatum van de overeenkomst vastgesteld op de leeftijd van 65 jaar van de verzekerde. Indien de verzekerde bij onderschrijving 55 jaar is of ouder bedraagt de looptijd 10 jaar. 
Bij Vita Flex 44 Langetermijnsparen is de einddatum vrij te kiezen door de verzekeringsnemer tussen de leeftijd van 65 en 80 jaar van de verzekerde.  
De verzekeringsovereenkomst eindigt eveneens bij overlijden van de verzekerde of bij een volledige afkoop. De looptijd bedraagt minimaal 10 jaar.

Belangrijk om weten

 

Meer informatie over hoe wij de risico's beperken, vind je hier.


Een duidelijk overzicht van de kosten 

Instapkosten: geen 

Uitstapkosten: Geen op einddatum of bij overlijden van de verzekerde 

Beheerskosten 

Afkoopvergoeding: In geval van afkoop van de verzekeringsovereenkomst voor de einddatum wordt een afkoopvergoeding afgehouden van de afgekochte reserve. De afkoopvergoeding is gelijk aan het maximum van: € 75 (te indexeren in functie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen (basisindex = indexcijfer september 2008)) en een bedrag dat varieert i.f.v. de beleggingsvorm waarin de reserves afgekocht worden, belegd zijn, zoals hieronder aangegeven:  

Kosten bij overdracht van tak 21 naar tak 23: de herzieningsvergoeding is gelijk aan het maximum van: € 75 (te indexeren bedrag) en een bedrag dat gelijk is aan: 

Kosten bij overdracht van tak 23 naar tak 21: geen 

De 1ste herziening van beleggingsvorm is gratis. Nadien wordt een administratieve kost van € 100/herziening toegepast.  

Wettelijke bepalingen

 

* De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen 
** Rendementen uit het verleden, vormen geen garantie voor de toekomst.  

*** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden

**** De intrestvoet is weliswaar gewaarborgd voor elke storting gedurende de looptijd zoals gedefinieerd in het contract, maar de toekenning van de winstdeelname is onder andere afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Het gaat om een jaarlijks wijzigbare intrestvoet, die zowel naar boven als naar beneden kan fluctueren, en dit in functie van de situatie op de financiële markten. In het geval van extreme marktomstandigheden kan de gewaarborgde intrestvoet op de premies en het opgebouwde kapitaal, negatief zijn. Als het niet gecompenseerd wordt door de toekenning van voldoende winstdeelnames, kan de toepassing van een intrestvoet die lager ligt dan de beheerskost, een vermindering van de opgebouwde reserve op het einde van het in acht genomen jaar, als gevolg hebben. Afhankelijk van het moment en de duurtijd van deze situatie, is het mogelijk dat de geïnvesteerde premies (zonder verzekeringstaks) niet volledig terugbetaald worden.

Ontdek de segmentatiecriteria van Vita Flex 44 Pensioen

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De looptijd van dit product bedraagt 8 jaar.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE90 3101 5641 6832 BIC: BBRUBEBB.

 

 

Iedere beslissing tot intekening op Nova Deposit moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het Essentiële-Informatiedocument en van de algemene voorwaarden. Je vindt deze documenten hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij