?
Hulp nodig?
Gaan

Bestuurdersverzekering

De Bestuurdersverzekering vergoedt de bestuurder van het verzekerde voertuig bij letsels ten gevolge van een verkeersongeval, zelfs als hij in fout is.

Wat houdt dit in voor u?

  • Je geniet van een uitgebreide bescherming: medische kosten, inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, kosten om indien nodig de woning aan te passen, ...
  • Een lagere premie als je restorno's* krijgt... jouw deel van onze winst

Waar dient u op te letten?

  • Schadegevallen voorgevallen wanneer de bestuurder een persoon is aan wie het aangeduide voertuig werd toevertrouwd uit hoofde van zijn beroepsbezigheid zijn niet verzekerd...
  • ...in dat geval is het de verplichte verzekering Arbeidsongevallen onderschreven door je werkgever, die tussenbeide komt

Alles weten?

De persoon die het voertuig bestuurt dat in het contract wordt aangeduid. Dat ben jij dus, ofwel een andere persoon die je voertuig bestuurt.

Wat is verzekerd?

Je wordt vergoed bij lichamelijke letsels. Dat betekent dat wij de volgende kosten voor onze rekening nemen:

  • de medische kosten (na tussenkomst van de sociale zekerheid)
  • het loonverlies door arbeidsongeschiktheid als jij of de bestuurder van je voertuig niet meer kan werken ten gevolge van een verkeersongeval
  • de noodzakelijke kosten om de woning van het slachtoffer aan te passen (bv. voor een rolstoel) in het geval van tijdelijke of permanente letsels

 

Wat is niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

Schadegevallen voorgevallen wanneer de bestuurder een persoon is aan wie het aangeduide voertuig werd toevertrouwd uit hoofde van zijn beroepsbezigheid. De bestuurder is niet verzekerd als hij in staat van dronkenschap is.

De bestuurder van het voertuig bepaald in het contract, moet minimim 23 jaar zijn om van de bescherming te genieten.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Je geniet van een uitgebreide bescherming

  • Je wordt ook beschermd bij een ongeval in het buitenland
  • Als je voertuig tijdelijk onbruikbaar is, wordt de waarborg van je Bestuurdersverzekering uitgebreid tot het gebruik van een vervangvoertuig gedurende 30 dagen!

Lagere premies

Je ontvangt elk jaar je aandeel in de winst in de vorm van een restorno op de bonus(*).

Een waardevolle tip

Je wilt verzekerd zijn als bestuurder, maar daarnaast wil je - net als de andere leden van je gezin - ook een bescherming als passagier tijdens je verplaatsingen? Kies dan voor onze Volledige Verkeersongevallenverzekering!

Wil je een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of ga naar jouw dichtstbijzijnde kantoor

De voorwaarden die op deze pagina worden vermeld, gelden voor personenauto's, motorhomes, terreinvoertuigen en bestelwagens waarvoor onze verplichte verzekering B.A. Auto werd afgesloten.

 

Wettelijke bepalingen

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Auto.

*De restorno’s evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De toekenning van de restorno’s is niet gewaarborgd in de toekomst. De restorno’s variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan