?
Hulp nodig?
Gaan
onderneming-personeel-voordelen-groepsverzekering-overlijden
ondernemingen
20 mei 2019

Zo verloopt het re-integratietraject van een langdurige zieke

Sinds 1 december 2016 is er een Koninklijk Besluit in voege dat de reïntegratie van langdurige zieken bevordert. Met dit KB krijgt de werkgever een actievere rol in het re-integreren van een langdurige zieke op de werkvloer. 

Wie kan een re-integratietraject opstarten? 

1. De werknemer of zijn behandelende arts. In dat geval brengt de preventieadviseur-bedrijfsarts (PABA) de werkgever en de adviserende arts op de hoogte.
2. De adviserende arts van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De PABA verwittigt de werkgever.
3. De werkgever, vanaf vier maanden arbeidsongeschiktheid van een werknemer of wanneer hij een attest van definitieve ongeschiktheid ontvangt van de behandelende arts. De PABA informeert de adviserende arts.

Wat houdt de re-integratiebeoordeling door de PABA in?

Het re-integratieverzoek wordt door de PABA beoordeeld. Die fase verloopt in verschillende stappen en moet binnen de 40 werkdagen na ontvangst van het re-integratieverzoek zijn afgerond.

1. De PABA gaat na of de werknemer op termijn het afgesproken werk, al dan niet aangepast, opnieuw kan uitvoeren. De arbeidscapaciteit van de werknemer speelt een belangrijke rol in het bepalen van een mogelijke re-integratie.
 
2. Als de werknemer daarmee instemt, kan de PABA overleg plegen met de behandelende arts, de adviserend arts of andere preventieadviseurs/personen die kunnen bijdragen tot een geslaagde re-integratie.
 
3. De PABA doet een onderzoek van de werkpost en de werkomgeving.
 
4. Een verslag met de bevindingen wordt opgesteld en aan het gezondheidsdossier toegevoegd.
 
5. Daarna vermeldt de PABA de gemaakte beslissing op een formulier voor de re-integratiebeoordeling. Zowel werkgever als werknemer als adviserend arts van het ziekenfonds ontvangen een exemplaar. Ook dit formulier maakt deel uit van het medisch dossier.

Wat zijn de 5 mogelijke beoordelingen door de PABA?

1. De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten. Tussentijds aangepast of ander werk is mogelijk.
- PABA bepaalt de modaliteiten voor aangepast of ander werk en wanneer een reëvaluatie plaatsvindt.
- De werkgever heeft 55 werkdagen de tijd om een re-integratieplan op te maken (zie verder).

2. De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten. Tussentijds werken is onmogelijk.
- PABA bepaalt wanneer een re-evaluatie gebeurt.
- PABA verwittigt de adviserend arts.
 
3. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten. Aangepast of ander werk bij dezelfde werkgever is mogelijk.
- PABA bepaalt de modaliteiten voor aangepast of ander werk.
- De werkgever heeft maximaal 12 maanden de tijd om een re-integratieplan op te stellen (zie verder).
 
4. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten. Hij of zij is evenmin in staat om aangepast of ander werk uit te voeren.
- PABA verwittigt de adviserend arts. Het re-integratietraject wordt niet voortgezet.
 
5. De PABA oordeelt dat het om medische redenen niet opportuun is om een re-integratietraject op te starten.
- Om de twee maanden houdt de PABA een re-evaluatie.
- PABA verwittigt de adviserend arts.

Tabel re-integratie langdurig zieken


Hoe stelt u  een correct re-integratieplan op? 


Er zijn drie mogelijke situaties waarin u een re-integratieplan voor een individuele werknemer dient op te stellen:
1. wanneer een werknemer op termijn terug het overeengekomen werk kan opnemen en tussentijds al ander of aangepast werk mag verrichten. U hebt daarvoor 55 werkdagen de tijd.
2. na het verstrijken van de termijn om in beroep te gaan tegen een beslissing van definitieve arbeidsongeschiktheid.
3. na ontvangst van de beslissing van de beroepsprocedure.

Als werkgever kunt u door omstandigheden niet in staat zijn om een re-integratieplan op te stellen. Wanneer dit technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet geëist kan worden, hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Uw motivatie voor die beslissing moet u motiveren in een verslag dat u ter beschikking houdt voor de met toezicht belaste ambtenaren.

Inhoud van het re-integratieplan

Het plan stel je op in overleg met de werknemer, de PABA en andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie.
Een re-integratieplan beschrijft zo concreet en gedetailleerd mogelijk een of meerdere maatregelen:
• omschrijving van de aanpassingen van de werkpost
• omschrijving van het aangepaste werk:  
- werkvolume
- uurrooster
- progressiviteit maatregelen
• omschrijving ander werk:
- werkinhoud
- werkvolume
- uurrooster
- progressiviteit maatregelen
• opleidingen om competenties te verwerven
• geldigheidsduur re-integratieplan

 

Beoordeling door de adviserende arts 

De PABA bezorgt het re-integratieplan aan de adviserende arts. Hij beslist over de progressieve werkhervatting en arbeidsongeschiktheid. Die beslissing wordt opgenomen in het re-integratieplan. Indien nodig dien je het plan aan te passen.

Beoordeling door de werknemer

Als werkgever bezorg je de werknemer het plan. Hij heeft vijf werkdagen de tijd om het plan te aanvaarden of te verwerpen. Bij akkoord ondertekent de werknemer het plan. Gaat de werknemer niet akkoord, dan moet hij de reden voor de weigering vermelden in het re-integratieplan. Bij niet-akkoord eindigt het re-integratietraject.


Bron : Mensura. Meer info vindt u op www.mensura.be.

 

 

 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij