?
Hulp nodig?
Gaan

Segmentatiecriteria verzekering Multirisk Woning

 

Federale Verzekering baseert zich op objectieve criteria om een beslissing te nemen met betrekking tot de aanvaarding van een risico, de tarifering en de omvang van de dekkingen. Concreet gaat het over elementen die de maatschappij in staat stellen om een bepaald risico zo goed mogelijk te beoordelen.

De acceptatiecriteria worden gebruikt om, naargelang de aard van het risico, te onderzoeken of de dekking  aanvaard kan worden of dat zij geweigerd moet worden.
Wanneer de dekking aanvaard is, worden de tariferingscriteria gebruikt om, in functie van de karakteristieken van het risico, een juist premiebedrag vast te stellen voor elke klant.
Tenslotte zullen bepaalde criteria dienen om de omvang van de aangeboden dekking en het deel van het risico dat ten laste van de klant blijft te bepalen (onder andere door middel van de betaling van een eigen risico).

Deze segmentatiecriteria hebben een weerslag op de evaluatie van het risico, zowel voor het sluiten als tijdens de duur van het contract (in geval van een wijziging van het risico, …). Ze worden hieronder gepubliceerd en uitgelegd, overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

ALGEMENE CRITERIA

Vóór het afsluiten van een contract bij Federale Verzekering is het essentieel dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de maatschappij en de potentiële klant.

Zo willen wij voor elke contractuele verbintenis, weten of het betrokken risico al het voorwerp is geweest van een geschil, een opzegging of andere speciale maatregelen bij een vorige verzekeraar, met name als gevolg van een niet-betaling van de premie of als gevolg van bedrieglijke verklaringen.
Wij willen ook de antecedenten kennen die eigen zijn aan de verzekerden en die verband houden met de gewenste dekking en weten of het verzekerde risico reeds het voorwerp was van een of meerdere schadegevallen.

Deze informatie, waarmee ook tijdens de duur van het contract rekening wordt gehouden, stelt ons in staat het eventuele frauderisico te beperken of, algemener, uit te maken of de potentiële klant steeds als een “goede huisvader” gehandeld heeft ten aanzien van het te verzekeren risico.

Kenmerken van de verzekerden

Hoedanigheid

Iedere hoedanigheid eigen aan de verzekerde wordt gekenmerkt door specifieke risico’s en bepaalt mee de draagwijdte van de dekkingen. Het risico van een huurder is bijvoorbeeld verschillend van dat van een eigenaar.

Kenmerken eigen aan het te verzekeren risico

Type constructie

Bepaalde types constructies zijn inherent vatbaarder voor schadegevallen dan andere. Een constructie in brandbare materialen (zoals een chalet) wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een verhoogd risico op een brand. Een constructie in lichte materialen (bv. caravan) heeft een verhoogd risico op schade door een storm.

Toestand van een constructie

Een bepaalde constructie kan zich in verschillende toestanden bevinden (bv. langdurig onbewoond, af te breken, in opbouw, in renovatie). De toestand kan een significante impact op het risico hebben.

Geografische ligging

De geografische ligging speelt zowel een rol voor het risico “diefstal” als voor het risico “natuurrampen”. Studies tonen aan dat bepaalde gebieden een duidelijk verhoogd risico hebben op schade door diefstal of door natuurrampen.

Relatieve ligging

De relatieve ligging van een gebouw ten opzichte van andere gebouwen beïnvloedt ook het risico op schade door diefstal. De aanwezigheid van een belendend gebouw kan voor een verhoogde sociale controle zorgen en dat zorgt voor een verminderde kans op diefstal. De relatieve ligging speelt eveneens een rol bij andere waarborgen, bijvoorbeeld vandalisme.   

Type bewoning

Een gebouw dat niet wordt gebruikt als hoofdverblijf, is gevoeliger voor schadegevallen omdat er vaak periodes zijn waarbij er niemand aanwezig is. Een schadegeval zal hierdoor waarschijnlijk minder snel opgemerkt worden, waardoor de (financiële) gevolgen groter zullen zijn. Door de periodes van afwezigheid zal het gebouw eveneens attractiever zijn voor diefstal of vandalisme.

Preventiemaatregelen

Studies tonen aan dat het nemen van preventiemaatregelen (gepantserde deur, alarm) een significant effect heeft op het diefstalrisico.

OVERZICHTSTABEL

Hieronder vindt u een overzichtstabel van de verschillende segmentatiecriteria.

 

 

 

Acceptatie 

 Tarificatie

 Omvang van de dekkingen

 Algemene criteria

 X

 Hoedanigheid

 

 X

 Type constructie

 X

 Toestand van een constructie

 X

 Geografische criteria

 X

 Relatieve ligging

 

 X

 

 Type bewoning

 

 X

 Preventiemaatregelen

 X

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan