?
Hulp nodig?
Gaan

Solliciteren bij Federale Verzekering

Wij danken u voor uw interesse en hopen u binnenkort te mogen ontmoeten tijdens een persoonlijk onderhoud.
Geslacht*

Als kandidaat verbindt u er zich toe te goeder trouw mee te werken aan de selectieprocedure en alle nodige gegevens te verstrekken, o.a. betreffende uw beroepsverleden en uw studies, in zoverre zij verband houden met de aard en de omstandigheden van uitoefening van de functie waarvoor u solliciteert.

Overeenkomstig de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u kennis te nemen van de onderstaande informatie:

a. Verantwoordelijke voor de verwerking

De Groep Federale Verzekering, met maatschappelijke zetel te Stoofstraat 12 te 1000 Brussel, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u via de online sollicitatie indient.

 b. Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Human Resources-afdeling voor het beheer van de sollicitatie.  

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing u aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst op te stellen.

In het geval we geen gunstig gevolg wensen te geven aan uw kandidatuur, zullen we uw persoonsgegevens kunnen bewaren gedurende een welbepaalde periode (zie punt f) om u in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige jobopportuniteiten binnen Federale Verzekering aansluiten bij uw profiel.

 c. Rechtmatigheid van de verwerking

Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de selectieprocedure van de kandidaten, en andere persoonsgegevens worden op vrijwillige basis medegedeeld (met hun toestemming). Bovendien hebben we een gerechtvaardigde belang om de persoonsgegevens van de kandidaten voor bovengenoemde doeleinden te verwerken.

In alle gevallen verwerken wij de persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming.

U erkent dat het verstrekken van valse of onvolledige informatie tot nietigheid van uw kandidatuur kan leiden of – na indienstneming – tot het verbreken van de arbeidsovereenkomst.

 d. Privacybescherming

Het departement Human Resources en uw beoogde leidinggevende(n) binnen Federale Verzekering zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, doch enkel binnen de hogervermelde doeleinden. Technische en organisatorische maatregelen werden genomen teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te garanderen.

Uw gegevens worden niet overgemaakt naar derden, met de mogelijke uitzondering van assessment centra of selectiebureaus.

Federale Verzekering doet als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de Europese Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Federale Verzekering ziet erop toe dat de verwerker de gegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de opdracht die hen werd toevertrouwd, de nodige vertrouwelijkheid in acht neemt, het nodige doet voor de gegevensbeveiliging en na de afloop van de verwerkingsdiensten alle persoonsgegevens wist en bestaande kopieën verwijdert.

Federale Verzekering kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld controleautoriteiten of overheidsinstanties.

 e. Privacyrechten

U kan kennis nemen van de gegevens die aangaande uw persoon verwerkt worden, of desgewenst ze laten verbeteren door een gedateerd en ondertekend verzoek hiertoe te sturen naar Federale Verzekering t.a.v. Dhr. J.L. Wattiez, Human Resources Manager of Dhr. C. Chaltin, Stoofstraat 12 te 1000 Brussel, vergezeld door een recto verso kopie van uw identiteitskaart. U kan eveneens, volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de limieten voorzien door de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming, zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens. Het is tevens mogelijk de verwijdering of de gegevensoverdraagbaarheid ervan te vragen en de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. In dit laatste geval zal Federale Verzekering echter niet meer in staat om de sollicitatie verder te analyseren of te informeren over andere jobopportuniteiten.

 f. Bewaringstermijn

Uw gegevens als kandidaat zullen maximaal één jaar lang worden bijgehouden door onze diensten om uw kandidatuur te kunnen beheren en om u, op basis van uw profiel, op de hoogte te houden van interessante jobopportuniteiten bij Federale Verzekering.

 g. Contactgegevens

Meer informatie over ons privacybeleid kan u als kandidaat terugvinden op www.federale.be of u kan zich richten tot privacy@federale.be of Federale Verzekering t.a.v. de Data Protection Officer – Stoofstraat 12 te 1000 Brussel.

Eventuele klachten kunnen gericht worden naar de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be).

Dit veld is verplicht

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan