?
Hulp nodig?
Gaan

Gewone olijfolie, een beetje pikante olijfolie of net heel veel op je pizza. Smaken verschillen. En dat is niet enkel zo bij pizzalovers, maar ook bij spaarders en beleggers wat hun risico-appetijt betreft. Misschien zoek je vooral veiligheid voor jouw spaargeld? Of mik je op een hoger rendement en ben je bereid een zeker risico te lopen. Of een mix tussen beide…

Het is dan ook belangrijk om samen met een partner die jij vertrouwt, te bepalen welke belegging bij jou past. Neem dus vooral contact op met ons, en onze experts geven je alle info.

Vraag een afspraak met een expert uit jouw buurt.

Een woordje extra uitleg over de verschillende spaar- en beleggingstakken en hun mogelijkheden 

 

Een tak 44-belegging combineert de risicobeheersing van een tak 21-oplossing en het potentiële rendement van een tak 23-belegging. Je geniet dus van een gewaarborgde intrest. En bij ons kan die nog verhoogd worden met de ristorno’s leven**. Met het tak 23-gedeelte kan je mikken op een potentieel hoger rendement dat afhangt van de marktomstandigheden. 

Afhankelijk van je beleggersprofiel, dat we samen opstellen, kies je welk gedeelte het zwaarst doorweegt. In het tak 23-gedeelte kan je dan ook weer kiezen in wat voor soort fonds je wil beleggen. Bij Federale Verzekering kan je bv. kiezen uit 8 verschillende fondsen.

En je kan bij ons kiezen of je planmatig wil beleggen vanaf € 50/maand of je met éénmalige stortingen wil beleggen.

Benieuwd hoe jouw ideale tak 44-oplossing er uit kan zien? Ontdek het hier. 

 

Het Tak 21-verzekeringscontract is een spaar- of beleggingsoplossing voor de middellange of lange termijn. Dit contract komt tot stand tussen een verzekeringnemer, een verzekerde, een begunstigde in geval van leven en een begunstigde in geval van overlijden. Het contract komt ten einde in geval van overlijden van de verzekerde of in geval van afkoop.  

Een van de belangrijkste voordelen van deze tak is een gegarandeerde rente op de reserve; dat wil zeggen op het gespaarde geld (de betaalde premies, verminderd met de eventuele verzekeringsbelasting en instapkosten, en de rente die in de voorgaande jaren is verdiend). Deze rente kan worden verhoogd met een winstdeling die aan het contract wordt toegekend. Hoewel de rente voor elke premiebetaling gedurende de in het contract vastgelegde periode is gegarandeerd, is de winstdeling onder andere afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Daarnaast biedt tak 21 je een garantie op jouw opgebouwde kapitaal (de reserve). 

Een tweede voordeel van tak 21 is dat de verzekeraar het risico draagt en een resultaatverbintenis heeft ten opzichte van de verzekerde. Als je jouw geld echter eerder wilt opnemen, kan het zijn dat er uitstapkosten en/of een roerende voorheffing verschuldigd zijn (tijdens de eerste 8 jaar). Die roerende voorheffing bedraagt 30% rente, berekend op basis van een fictief rendement van 4,75 %. 

Bij de betaling van de premies in tak 21, heft de Staat een verzekeringsbelasting (2 %) op de betaalde premies. Bovendien kan een beheersvergoeding (op basis van een percentage van de reserve) verschuldigd zijn en afkoopkosten kunnen eveneens aangerekend worden.

Ontdek het luik tak 21 van onze tak 44-oplossing.  

 

Tak 23 levensverzekeringen stellen je in staat om te streven naar een potentieel hoger rendement. De werking van deze tak bied je echter geen enkele garantie op het kapitaal en het rendement. Dat laatste varieert in feite naar gelang van de schommelingen op de beurs. 

Het rendement zal dus afhangen van de beleggingsfondsen die gekozen worden in functie van jouw profiel, risicogedrag en behoeften. Houd er rekening mee dat je, net als bij tak 21, een belasting van 2% betaalt op de betaalde premies, maar dat er daarentegen geen roerende voorheffing (30%) verschuldigd is. 

Meer weten over tak 23

Wist je dat je bij ons al kan starten met beleggen vanaf € 50/maand? Je hoeft dus niet meteen grote sommen vrij te maken om te kunnen genieten van het rendement van een belegging.

Nog een voordeel van dit planmatig beleggen? Door op vaste tijdstippen eenzelfde bedrag opzij te zetten, bouw je gestaag kapitaal op, en dit bij tak 23 los van de eventuele capriolen van de beurs. Wanneer de fondsen laag staan, koop je meer deelbewijzen voor hetzelfde geld. En wanneer ze hoge toppen scheren en dus duur zijn, koop je relatief weinig deelbewijzen. En je laat je niet leiden door de emotie van het moment die ertoe kan leiden dat je (te) duur koopt wanneer het goed gaat, en niet of te weinig koopt wanneer het slecht gaat op de beurs.

Bovendien profiteer je bij tak 21 door de lange looptijd van de kracht van de samengestelde rente, de rente op jouw rente! Onze experts vertellen je er meer over.

Wat is de "stop loss" 

Krijgt je belegging toch een dreun op de beurzen? Zorg dan dat je de stop loss hebt geactiveerd! Het stop loss-systeem onthoudt de hoogste waarde die een fonds ooit heeft gehad sinds je ze in je portefeuille hebt. Als het fonds met meer dan 20% onder die top in waarde zakt, wordt het automatisch verkocht om zo het verlies te beperken. Je geld komt dan in een veilig cash fonds terecht. Hierna kan je dan met dat geld een nieuw fonds kan aankopen wanneer de markten weer hernemen, of kan je bv. opteren voor een volledige belegging in een tak 21.

Ik wil meer weten over de Stop Loss

Wettelijke bepalingen

* Afhankelijk van het risicoprofiel van de klant, van zijn wensen en noden, zijn beleggingsdoelstelling, zijn financiële situatie en de mogelijkheid om eventuele verliezen aan te kunnen. Raadpleeg de voorwaarden van onze actie Boost hier.

** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Heeft u een klacht? Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan