?
Hulp nodig?
Gaan

Gewone olijfolie, een beetje pikante olijfolie of net heel veel op je pizza. Smaken verschillen. En dat is niet enkel zo bij pizzalovers, maar ook bij spaarders en beleggers wat hun risico-appetijt betreft. Misschien zoek je vooral veiligheid voor jouw spaargeld? Of mik je op een hoger rendement en ben je bereid een zeker risico te lopen. Of een mix tussen beide…

Het is dan ook belangrijk om samen met een partner die jij vertrouwt, te bepalen welke belegging bij jou past. Neem dus vooral contact op met ons, en onze experts geven je alle info.

Vraag een afspraak met een expert uit jouw buurt.

Een woordje extra uitleg over de verschillende spaar- en beleggingstakken en hun mogelijkheden 

 

Een tak 44-belegging combineert de risicobeheersing van een tak 21-oplossing en het potentiële rendement van een tak 23-belegging. Je geniet dus van een gewaarborgde intrest. En bij ons kan die nog verhoogd worden met de ristorno’s leven*. Met het tak 23-gedeelte kan je mikken op een potentieel hoger rendement dat afhangt van de marktomstandigheden. 

Afhankelijk van je beleggersprofiel, dat we samen opstellen, kies je welk gedeelte het zwaarst doorweegt. In het tak 23-gedeelte kan je dan ook weer kiezen in wat voor soort fonds je wil beleggen. Bij Federale Verzekering kan je bv. kiezen uit 8 verschillende fondsen.

En je kan bij ons kiezen of je planmatig wil beleggen vanaf € 50/maand of je met éénmalige stortingen wil beleggen.

Benieuwd hoe jouw ideale tak 44-oplossing er uit kan zien? Ontdek het hier. 

 

Het Tak 21-verzekeringscontract is een spaar- of beleggingsoplossing voor de middellange of lange termijn. Dit contract komt tot stand tussen een verzekeringnemer, een verzekerde, een begunstigde in geval van leven en een begunstigde in geval van overlijden. Het contract komt ten einde in geval van overlijden van de verzekerde of in geval van afkoop.  

Een van de belangrijkste voordelen van deze tak is een gegarandeerde rente op de reserve; dat wil zeggen op het gespaarde geld (de betaalde premies, verminderd met de eventuele verzekeringsbelasting en instapkosten, en de rente die in de voorgaande jaren is verdiend). Deze rente kan worden verhoogd met een winstdeling die aan het contract wordt toegekend. Hoewel de rente voor elke premiebetaling gedurende de in het contract vastgelegde periode is gegarandeerd, is de winstdeling onder andere afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar.  

Een tweede voordeel van tak 21 is dat de verzekeraar het risico draagt en een resultaatverbintenis heeft ten opzichte van de verzekerde. Als je jouw geld echter eerder wilt opnemen, kan het zijn dat er uitstapkosten en/of een roerende voorheffing verschuldigd zijn (tijdens de eerste 8 jaar). Die roerende voorheffing bedraagt 30% rente, berekend op basis van een fictief rendement van 4,75 %. 

Bij de betaling van de premies in tak 21, heft de Staat een verzekeringsbelasting (2 %) op de betaalde premies. Bovendien kan een beheersvergoeding (op basis van een percentage van de reserve) verschuldigd zijn en afkoopkosten kunnen eveneens aangerekend worden.

Ontdek het luik tak 21 van onze tak 44-oplossing.  

 

Tak 23 levensverzekeringen stellen je in staat om te streven naar een potentieel hoger rendement. De werking van deze tak bied je echter geen enkele garantie. Het rendement varieert in feite naar gelang van de schommelingen op de beurs. 

Het rendement zal dus afhangen van de beleggingsfondsen die gekozen worden in functie van jouw profiel, risicogedrag en behoeften. Houd er rekening mee dat je, net als bij tak 21, een belasting van 2% betaalt op de betaalde premies, maar dat er daarentegen geen roerende voorheffing (30%) verschuldigd is. 

Meer weten over tak 23

De spaar-/beleggingsverzekering, de slimme reflex


Met een spaar-/beleggingsverzekering kun je geld opzij zetten en je toekomst voorbereiden, zodat je na je pensionering niets hoeft in te boeten. Jij, als verzekerde, kan onder bepaalde voorwaarden op een bepaald moment beschikken over het kapitaal dat je in de loop der jaren hebt opgebouwd - op het moment dat je met pensioen gaat of wanneer je bv. een droom wil realiseren. Als je voortijdig zou overlijden, hebben de in het contract vermelde begunstigden recht op dat kapitaal. Een spaar-/beleggingsverzekeringscontract is met andere woorden een middel om te sparen en om in je eigen toekomst en die van jouw gezin te investeren zonder dat je daar veel tijd hoeft aan te besteden. Je geld werkt dan voor jou terwijl je zelf professioneel actief blijft!

De spaar-/beleggingsverzekering, een eenvoudige en doeltreffende manier die opbrengt


Hoewel er nog altijd miljarden euro’s op slapende rekeningen staan in België, kun je niet om het volgende feit heen: een spaarrekening brengt tegenwoordig amper nog iets op! De intrestvoeten (wat je met je geld extra kunt verdienen) staan immers zeer laag. Ook al kan je voor je spaarrekening niet meer op een aantrekkelijk rendement rekenen, toch adviseren we je om het equivalent van 3 tot 6 maanden salaris op je zichtrekening, je spaarrekening of je tak 26-kapitalisatierekening te laten staan (sommige verzekeraars bieden oplossingen in tak 26 aan waarbij je geld te allen tijde beschikbaar blijft). Op die manier beschik je meteen over een kapitaal bij onvoorziene omstandigheden. En zo ga je te werk als een ‘goede huisvader’!

Gelukkig bestaan er interessantere oplossingen om je spaargeld te beleggen. Wie van plan is om op middellange of op lange termijn (minstens 8 jaar) te sparen of te beleggen, kan opteren voor een spaarverzekering, die - net als een beleggingsverzekering - een doeltreffend alternatief is voor oplossingen die weinig opbrengen.

Wat is de "stop loss" 

Krijgt je belegging toch een dreun op de beurzen? Zorg dan dat je de stop loss hebt geactiveerd! Het stop loss-systeem onthoudt de hoogste waarde die een fonds ooit heeft gehad sinds je ze in je portefeuille hebt. Als het fonds met meer dan 20% onder die top in waarde zakt, wordt het automatisch verkocht om zo het verlies te beperken. Je geld komt dan in een veilig cash fonds terecht. Hierna kan je dan met dat geld een nieuw fonds kan aankopen wanneer de markten weer hernemen, of kan je bv. opteren voor een volledige belegging in een tak 21.

Ik wil meer weten over de Stop Loss

Wettelijke bepalingen


* De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Heeft u een klacht? Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij