?
Hulp nodig?
Gaan
Coronacrisis

COVID-19 – Onze antwoorden op uw vragen                    

Beste klant,

De door de overheid genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 hebben een belangrijke impact op uw activiteiten. En ze roepen heel wat vragen op, niet enkel over de waarborgen, maar ook over onze bereikbaarheid en onze dienstverlening.

Wij verzekeren u alvast 1 zaak: U kunt op ons rekenen, wij staan aan uw zijde.

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen over uw verzekeringen.

 

Onze dienstverlening

Is mijn kantoorhouder, adviseur of consulent leven bereikbaar? 

 

 

Ja ! De overheid nam de beslissing om de verzekeringssector op te nemen in de lijst van cruciale en essentiële sectoren. Dit betekent dat: 

We vragen, met uw gezondheid en die van onze medewerkers in gedachten, om zo veel mogelijk via telefoon of mail contact met ons te nemen. We kunnen de ondertekening van een nieuwe polis of het schadebeheer zonder enig probleem elektronisch afhandelen. 

Klik hier voor de gegevens van onze kantoorhouder en adviseurs.

Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar info@federale.be of tussen 9u en 17u bellen naar ons Info Center op het nr. 0800 14 200.

 

Ik ben slachtoffer van een schadegeval. Hoe kan ik dat het best aangeven? 

Om een schadegeval aan te geven vragen wij u, in de mate van het mogelijk, om deze op te sturen via mail samen met de eventuele bijlages. Dit zorgt voor de meest vlotte verwerking van uw schadegeval. 

U kunt onze diensten bereiken via de volgende mailadressen:

Twijfelt u? U kunt ook steeds uw kantoorhouder of adviseur contacteren. Hij of zij zorgt er dan voor dat het bij de juiste dienst terechtkomt.

 

Bijkomende info als ik betrokken ben in een ongeval? 

 

Alle schriftelijke communicatie moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: schade.boar@federale.be

Om snelheid te winnen, vragen wij u om in het onderwerp van de mail steeds te vermelden:

 

Zijn expertises van voertuigen in geval van een ongeval nog mogelijk?

 

Ja! De expertise van voertuigen blijft mogelijk : herstellers en garagisten maken hiervoor gebruik van moderne communicatietechnieken.

Zijn garages en herstellers nog bereikbaar? 

De activiteit van garagisten en herstellers is echter ernstig beïnvloed. De meeste werkplaatsen zijn momenteel gesloten. Wij kunnen ons bijgevolg niet uitspreken over nieuwe afspraken voor herstellingen.  Wij vragen u om hiervoor contact te nemen met uw hersteller. Als uw hersteller zijn activiteiten stop heeft gezet, kan dit een eventuele expertise van uw voertuig in de weg staan. 


Is Carglass nog bereikbaar? 

 

De Carglass-centra zijn gesloten, maar ze blijven wel 24u/24u ter beschikking voor dringende vervangingen. 078 78 12 11.

 

Kan ik nog beroep doen op F-Bijstand als mijn voertuig geïmmobiliseerd is na een ongeval?

 

F-Bijstand (02/509.08.00) blijft ter beschikking voor het afslepen van uw voertuig. 

 

MIJN PROFESSIONELE VERZEKERINGEN

Verzekering Arbeidsongevallen en Arbeidsongevallen Excedent (Aanvullende wet)

 

Is mijn personeel verzekerd bij telewerk (structureel of occasioneel) of thuiswerk ?
Ja! Federale Verzekering breidt de waarborg tijdelijk en automatisch uit voor de personen die werkzaam zijn tijdens deze periode van telewerk (structureel of occasioneel) tijdens de uitvoering van hun arbeidscontract. Deze uitbreidingen gebeuren automatisch. U hoeft ons dus niet te verwittigen.

Is mijn personeel verzekerd voor thuisleveringen?
Ja! De waarborgen worden tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u het ons voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen met personenvoertuigen of bestelwagens.

Wat als bepaalde werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden besmet worden met het coronavirus?
In een recente mededeling van Fedris, het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s, wordt duidelijk gezegd dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Voor verdere informatie verwijzen we naar hun website https://fedris.be/nl/news#news-2696 

Is de dekking van de arbeidsongevallenverzekering verworven voor personeelsleden waarvan de functie wordt aangepast om de goede werking van de onderneming en/of de voortzetting van de commerciële activiteiten te waarborgen?
Als uw personeelsleden in de aangepaste functie de normale werkzaamheden van de onderneming, zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract, uitvoeren is er in principe geen probleem.

Als werkgever bent u tevens verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

U doet er goed aan om, om voorafgaand aan deze aangepaste tewerkstelling, na te gaan of de werknemers de nodige kwalificaties hebben en/of de nodige veiligheidsopleidingen hebben gehad om dat werk veilig uit te voeren. Bijkomende opleidingen kunnen eventueel nodig zijn om uw werknemers veilig aan de slag te laten gaan.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemers prestaties verrichten buiten de normale arbeidsuren om het hoofd te bieden aan de toename van het werk?
Als uw personeelsleden de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemer een ongeval krijgt tijdens een periode van tijdelijke/economische werkloosheid?
Tijdens een periode van werkloosheid is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in beginsel geschorst. De werkgever moet in dat geval geen werk aanbieden en geen loon betalen voor het uitgevoerde werk. De werknemer moet zich op zijn beurt niet aanbieden op het werk en geen arbeid presteren. De werknemer ontvangt een werkloosheidsvergoeding. 

Een ongeval dat zich voordoet tijdens een periode van werkloosheid is normaal gezien geen arbeidsongeval vermits de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst. 

We raden u derhalve om uw arbeiders niet aan het werk te zetten tijdens een periode van werkloosheid.

 

Groepsverzekeringen voor uw werknemers (Aanvullend pensioen, Overlijden, Invaliditeit en Hospitalisatie)

 

Mijn werknemers zijn tijdelijk werkloos. Blijven ze beschermd door de verzekeringen die ik voor hun afsloot om zo hun aanvullend pensioen, overlijden, invaliditeit en hospitalisatie te verzekeren? 

Ja. De normale regel wil dat deze waarborgen vervallen in geval van opschorting van de arbeidsovereenkomst, wat het geval is bij tijdelijke werkloosheid. Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid is de werknemer niet meer verzekerd voor pensioen, overlijden, invaliditeit of hospitalisatie. De schrapping van deze laatste 3 waarborgen kan een dramatisch gevolg hebben voor hem en voor zijn naasten. 

We engageren er ons uitzonderlijk toe om de personen die tijdelijk werkloos zijn geworden als gevolg van de Covid-19 crisis, en dit zonder bijkomende administratieve formaliteiten, blijvend van deze waarborgen (pensioen, overlijden, invaliditeit en hospitalisatie) - waarvan ze reeds genoten via hun groepsverzekering (collectief contract) onderschreven door hun werkgever - te voorzien. Werkgevers krijgen tot 30 september 2020 uitstel om de premies te betalen. 

De verzekeraars vragen dan ook dat de handhaving van die waarborgen die ze aanbieden niet als voordeel in natura wordt aangemerkt in hoofde van de werknemer noch als dusdanig belast zou worden.

Als u vragen heeft over de groepsverzekering die u onderschreven heeft voor uw werknemers, aarzel vooral niet uw contactpersoon bij Federale Verzekering te contacteren.  

 

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken of B.A. Ondernemingsrisico’s

 

Is de aansprakelijkheid van mijn onderneming verzekerd bij telewerk en/of thuisleveringen?
Ja! De waarborg wordt tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u ons dit voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen (met personenvoertuigen of bestelwagens) en voor telewerk.

Is de dekking van de BA-verzekering verworven voor personeelsleden waarvan de functie wordt aangepast om de goede werking van de onderneming en/of de voortzetting van de commerciële activiteiten te waarborgen?
Als uw personeelsleden in de aangepaste functie de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem.

Wat gebeurt er wanneer mijn werknemers prestaties verrichten buiten de normale arbeidsuren om het hoofd te bieden aan de toename van het werk?
Als uw personeelsleden de normale werkzaamheden van de onderneming - zoals beschreven in de verzekerde activiteiten van uw verzekeringscontract - uitvoeren, is er in principe geen probleem

 

Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s

 

Mijn werf ligt stil. Blijft deze verzekerd ?
Ja ! Verschillende werven liggen stil gedurende een langere periode. Onze algemene voorwaarden voorzien nu reeds dat werven die stil liggen door weersomstandigheden, technische noodwendigheden of jaarlijkse verloven, blijvend verzekerd zijn.
Federale Verzekering blijft deze werven dus verzekeren, die direct of indirect stil liggen omwille van de maatregelen genomen door de overheid tegen de pandemie. Na een stil liggen van 6 maanden, willen we u toch vragen ons te waarschuwen.

En wat als de geplande duur van het werk wordt overschreden?
Deze gezondheidscrisis zal er ongetwijfeld voor zorgen dat de geplande duur, die werd opgenomen in het verzekeringscontract, voor sommige werven wordt overschreden. Federale Verzekering houdt rekening met deze overschrijdingen en zal deze werven automatisch verzekeren zonder bijpremie.

 

Autoverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid en Omnium)

 

Waarborgt mijn autoverzekering thuisleveringen ?
Ja! De waarborg wordt tijdelijk en automatisch uitgebreid, zonder dat u ons dit voorafgaand moet meedelen, en dit voor thuisleveringen met personenvoertuigen of bestelwagens.

 

Ik moet met een voertuig van mijn wagenpark naar de keuring, maar deze technische controles zijn op dit moment gesloten. Ben ik nog altijd verzekerd door mijn verzekering bij Federale Verzekering? 
De drie gewesten zijn overeengekomen om gemeenschappelijke maatregelen te nemen en ze hebben beslist de geldigheid van de keuringsbewijzen te verlengen voor een periode van zes maanden. De overheid heeft dus  een verlenging verleend voor alle deadlines vanaf 1 maart 2020. Die datum wordt met 6 maanden verlengd tijdens de lockdown (deze ministeriële besluiten moeten nog gepubliceerd worden). 

In concreto, betekent dat als de deadline op 23 maart 2020 valt, dan geldt er sowieso een verlenging tot 23 september 2020. Als de deadline voor de autokeuring op 1 april 2020 (dan zijn de maatregelen nog altijd van kracht) valt, dan is er sowieso een verlenging tot 1 oktober 2020.

Zodra de lockdown afgelopen is, hebben de personen met een deadline net na de heropening ook recht op een verlenging voor ze hun auto moeten laten schouwen. Maar dat uitstel zal korter zijn en later worden gecommuniceerd. Ook hiervoor is overleg tussen de drie gewesten vereist. 

En wat als ik voor 18 maart een rode kaart heb ontvangen, en dit voertuig intussen hersteld is, maar dat ik nog niet naar de technische controle ben kunnen gaan? 
Als u een rode kaart kreeg voor 18 maart en als het voertuig hersteld werd (met bewijs ter ondersteuning) voor de maatregelen in werking traden zonder dat u de mogelijkheid had om dit voertuig te laten herkeuren, dan stellen wij ons soepel op. Als de auto niet hersteld werd, dan mag de bestuurder deze natuurlijk niet meer gebruiken.

 

Betalingsmoeilijkheden voor uw volgende premie

 

Ik heb moeilijkheden om mijn verzekeringspremies te betalen, omdat de activiteit van mijn onderneming tijdelijk stil ligt of werd vertraagd. Zijn er betalingsfaciliteiten waar ik gebruik kan van maken?

U kunt ons een mail sturen naar info@federale.be. We bekijken uw aanvraag om gebruik te maken van onze betalingsfaciliteiten met alle aandacht. 

Neemt u de volgende gegevens op in uw mail? Zo kunnen wij de aanvraag optimaal behandelen:

 

 

MIJN PARTICULIERE VERZEKERINGEN

Autoverzekering (Burgerlijke aansprakelijkheid en Omnium)

 

Ik moet met een voertuig naar de keuring, maar deze technische controles zijn op dit moment gesloten. Ben ik nog altijd verzekerd door mijn verzekering bij Federale Verzekering? 
De drie gewesten zijn overeengekomen om gemeenschappelijke maatregelen te nemen en ze hebben beslist de geldigheid van de keuringsbewijzen te verlengen voor een periode van zes maanden. De overheid heeft dus  een verlenging verleend voor alle deadlines vanaf 1 maart 2020. Die datum wordt met 6 maanden verlengd tijdens de lockdown (deze ministeriële besluiten moeten nog gepubliceerd worden). 

In concreto, betekent dat als de deadline op 23 maart 2020 valt, dan geldt er sowieso een verlenging tot 23 september 2020. Als de deadline voor de autokeuring op 1 april 2020 (dan zijn de maatregelen nog altijd van kracht) valt, dan is er sowieso een verlenging tot 1 oktober 2020.

Zodra de lockdown afgelopen is, hebben de personen met een deadline net na de heropening ook recht op een verlenging voor ze hun auto moeten laten schouwen. Maar dat uitstel zal korter zijn en later worden gecommuniceerd. Ook hiervoor is overleg tussen de drie gewesten vereist. 


En wat als ik voor 18 maart een rode kaart heb ontvangen, en dit voertuig intussen hersteld is, maar dat ik nog niet naar de technische controle ben kunnen gaan? 
Als u een rode kaart kreeg voor 18 maart en als het voertuig hersteld werd (met bewijs ter ondersteuning) voor de maatregelen in werking traden zonder dat u de mogelijkheid had om dit voertuig te laten herkeuren, dan stellen wij ons soepel op. Als de auto niet hersteld werd, dan mag de bestuurder deze natuurlijk niet meer gebruiken.

 

Betalingsmoeilijkheden voor uw volgende premie

 

Ik ben loontrekkende en ben technisch werkloos, of ik ben zelfstandige en werd gedwongen mijn activiteiten te onderbreken. Hierdoor heb ik moeilijkheden om mijn premies te betalen. Zijn er betalingsfaciliteiten waar ik gebruik kan van maken?

U kunt ons een mail sturen naar info@federale.be. We bekijken uw aanvraag om gebruik te maken van onze betalingsfaciliteiten met alle aandacht. 

Neemt u de volgende gegevens op in uw mail? Zo kunnen wij de aanvraag optimaal behandelen:

 

Betalingsmoeilijkheden voor het hypothecaire krediet en Schuldsaldo- en Brandverzekering

 

Ik ben technisch werkloos en heb moeilijkheden om mijn hypothecaire krediet terug te betalen. Kan ik gebruik maken van betalingsfaciliteiten? 

Ja! We engageren er ons toe om, en dit tot 30 september 2020, de terugbetaling van het kapitaal van de hypothecaire kredieten op te schorten. U, in uw hoedanigheid van lener, moet wel bewijzen dat u financiële moeilijkheden hebt door deze Covid-19 crisis. Deze elementen (bv. een attest van uw werkgever, …) moeten aan ons bezorgd worden. 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan